اطلاع رسانی کنفرانس در سایت مرکز NBIC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ ثبت: 1400/03/20

  

نظر به سطح علمی و تاثیرگذاری این رویداد علمی معتبر اطلاع رسانی کنفرانس در سایت  مرکز NBIC معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت پذیرفت

 

لینک خبر : https://nbic.ir/event/4761