اعلام انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1403/02/31

 نظر به سطح علمی این کنفرانس معتبر و ارتباط گسترده زیرساختی و محوریت  کنفرانس با رشته های دانشگاهی بخصوص ارتباط رویداد با بخش های علمی مختلف، طی پیگیری های دبیرخانه، انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی ، حمایت خود را از کنفرانس بین‌المللی مطالعات میان رشته ای در نانو فناوری اعلام نمود.