طی نامه موافقت رسمی دانشگاه صنعتی قوچان حامی علمی- معنوی کنفرانس شد

تاریخ ثبت: 1400/04/06

 نظر به سطح علمی بالای رویداد های مرکز دانشگاه صنعتی قوچان از معتبر ترین دانشگاه های کشور طی یک نامه رسمی کنفرانس های مرکز را مورد حمایت علمی و معنوی قرار داد